• Deklaracja dostępności
   Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
   Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej  w Sieniawie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.
   Wstęp
   Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki http://spsieniawa.eu
   Daty publikacji i aktualizacji
   Data publikacji strony internetowej: 2016.01.09.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.30.
   Status pod względem zgodności z ustawą
   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
   1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
   2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
   3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
   4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.
   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
   Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-16
   Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki
   Skróty klawiaturowe
   Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
   Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej spsieniawa@poczta.onet.pl
   Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:16 627121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
   koordynator: Jadwiga Majcher
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/
   Dostępność architektoniczna
   Budynki Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki mieszczą się: budynek A przy ul. Plac Wolności, budynek B przy ul. Rynek 4

   1) Opis dostępności wejścia do budynku.
   Budynek A posiada dwa wejścia. Wejście główne obok sekretariatu oraz wejście boczne (od strony hali sportowej). Wejście główne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu, jest zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek B posiada jedno wejście od strony parkingu i kuchni, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki są wielokondygnacyjne, duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

   2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
   Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na nieodpowiednią ilość miejsca. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
   3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
   5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
   Oświadczenie sporządzono: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
   Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki
   Ul. Rynek 4, 37-530 Sieniawa
   adres e-mail: spsieniwa@poczta.onet.pl
   nr tel.: 16 622 71 21

   ul.Rynek 4

   37-530 Sieniawa

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 1146